Μενού Κλείσιμο

Δικαιολογητικά για άδεια γεωθερμίας

Δικαιολογητικά για άδεια γεωθερμίας

Δικαιολογητικά για άδεια γεωθερμίας. Μελέτη και αδειοδότηση γεώτρησης για γεωθερμία. Πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα γεωτρήσεων γεωθερμίας. Οριζόντια, κάθετη γεωθερμία.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά για άδεια γεωθερμίας

 1. Αίτηση – Μελέτη γεωθερμίας για την υπηρεσία
 2. Τίτλος κυριότητας ακινήτου στο κτηματολόγιο
 3. Οικοδομική άδεια ή άδεια νομιμοποίησης
 4. Τοπογραφικό με τη θέση γεωτρήσεων γεωθερμίας
 5. Μελέτη πυροπροστασίας από Πυροσβεστική Υπηρεσία.
 6. Παράβολο γεωθερμίας
 7. Υπεύθυνη δήλωση ανάθεσης κατασκευής γεώτρησης και εγκατάστασης γεωθερμίας, από εταιρεία με σχετικές άδειες.

Μελέτη και αδειοδότηση για γεωτρήσεις γεωθερμίας

Άδειες εγκατάστασης για ίδια χρήση ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης – ψύξης χώρων. Μέσω εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και των νερών, επιφανειακών και υπόγειων, που δεν χαρακτηρίζονται γεωθερμικό δυναμικό.

Άρθρο 1 Σκοπός εγκατάστασης γεωθερμίας

Με την απόφαση αυτή καθορίζονται οι όροι, οι προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και η διαδικασία έκδοσης άδειας υπέρ του κυρίου ενός ακινήτου. Για ίδια χρήση ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης ή/και ψύξης κάθε χώρου του ακινήτου μέσω της εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών. Και των νερών, επιφανειακών και υπόγειων, που δεν χαρακτηρίζονται ως γεωθερμικό δυναμικό. Η κατά τα ανωτέρω άδεια αποτελεί ενιαία άδεια εκτέλεσης/εγκατάστασης έργου και λειτουργίας των αδειοδοτούμενων εγκαταστάσεων. Δικαιολογητικά για άδεια γεωθερμίας

Άρθρο 2 Ορισμοί συστημάτων γεωθερμίας

Για την εφαρμογή της απόφασης αυτής, οι ορισμοί έχουν τις ακόλουθες έννοιες:

α) Σύστημα, είναι ο συνδυασμός μηχανημάτων ή/και δικτύων ή/και γεωτρήσεων ή/και εγκαταστάσεων, με τον οποίο επιτυγχάνεται η θέρμανση ή και η ψύξη χώρων. Μέσω της εκμετάλλευσης της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών και των νερών, επιφανειακών και υπόγειων. Που δεν χαρακτηρίζονται από την κείμενη νομοθεσία ως γεωθερμικό δυναμικό.

β) Σύστημα κλειστού κυκλώματος ονομάζεται εκείνο το οποίο συνδυάζει αντλία θερμότητας με γεωεναλλάκτη. Ο γεωεναλλάκτης αποτελεί σύνολο σωληνώσεων εντός του εδάφους ή εντός γεωτρήσεων μετά των παρελκόμενων του όπου κυκλοφορεί ρευστό σε κλειστό κύκλο, έτσι ώστε να υφίσταται μεταφορά θερμότητας από ή προς το έδαφος χωρίς άντληση νερού.

γ) Όποιο σύστημα δεν ορίζεται ως κλειστού κυκλώματος κατά τα ανωτέρω, χαρακτηρίζεται ως σύστημα ανοικτού κυκλώματος. Και μπορεί να περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων παραγωγική γεώτρηση και γεώτρηση επανεισαγωγής.

δ) Παραγωγική γεώτρηση ανοικτού κυκλώματος είναι η γεώτρηση άντλησης ρευστού από το υπέδαφος. Δικαιολογητικά για άδεια γεωθερμίας

ε) Γεώτρηση επανεισαγωγής (ή επανέγχυσης) ανοικτού κυκλώματος είναι η γεώτρηση, με την οποία το ρευστό οδηγείται από την επιφάνεια στον υπόγειο αποδέκτη από τον οποίο αντλήθηκε.

Άρθρο 3 Υπηρεσίες έκδοσης – δικαιούχοι αδειών γεωτρήσεων γεωθερμίας

Η κατά το άρθρο 1 άδεια εκδίδεται από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης στην αρμοδιότητα της οποίας υπάγεται το ακίνητο. Στο οποίο θα γίνει η εγκατάσταση του ενεργειακού συστήματος, υπέρ του ιδιοκτήτη ή επικαρπωτή του ακινήτου με την υποβολή των δικαιολογητικών. Και εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις των επόμενων άρθρων.

Πρότυπο σχέδιο της ανωτέρω αδείας δίνεται στο Παράρτημα 3, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας.

Άρθρο 4 Περιοριστικοί όροι εγκατάστασης γεωθερμίας

Σε περίπτωση ανόρυξης γεώτρησης ή κατασκευής ορύγματος, στο πλαίσιο της εγκατάστασης ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης/ψύξης χώρων. Αυτά πρέπει να βρίσκονται εντός των ορίων της ιδιοκτησίας (οικοπέδου ή αγροτεμαχίου ή γηπέδου) επί της οποίας βρίσκονται οι προς κλιματισμό χώροι. Ειδικότερα οι γεωτρήσεις οφείλουν να απέχουν τουλάχιστον:

α) Δύο (2) μέτρα από τα όρια της ιδιοκτησίας.

β) Πέντε (5) μέτρα από υφιστάμενο γειτονικό κτίσμα διαφορετικής ιδιοκτησίας.

γ) Πέντε (5) μέτρα από το όριο της απαλλοτριωμένης ζώνης σιδηροδρομικής γραμμής.

δ) Δέκα (10) μέτρα από κεντρικό αγωγό μεταφοράς φυσικού αερίου. Ως κεντρικός νοείται ο αγωγός ο οποίος χρησιμεύει στην τροφοδοσία/επικοινωνία κεντρικών μονάδων του δικτύου και δεν αφορά στη σύνδεση του τελικού χρήστη με το δίκτυο.

ε) Πέντε (5) μέτρα από κεντρικούς υπόγειους αγωγούς (ύδρευσης, άρδευσης, αποχέτευσης κλπ.). Ως κεντρικοί αγωγοί νοούνται οι αγωγοί μεγάλης διαμέτρου οι οποίοι χρησιμεύουν στην τροφοδοσία/επικοινωνία κεντρικών μονάδων του δικτύου και δεν αφορούν στη σύνδεση του τελικού χρήστη με το δίκτυο.

στ) Δέκα (10) μέτρα από γραμμές διανομής ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής τάσεως, εκτός εάν ανάμεσα στη γραμμή και τη γεώτρηση μεσολαβεί κτίσμα.

ζ) Πέντε (5) μέτρα από γραμμές διανομής ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης, εκτός αν ανάμεσα στη γραμμή και τη γεώτρηση μεσολαβεί κτίσμα.

Οι αποστάσεις που αναφέρονται στα εδάφια στ και ζ, εάν πρόκειται για εναέριες γραμμές ρεύματος, μετρούνται από την προβολή της γραμμής στο έδαφος.

Οι περιγραφόμενες αποστάσεις στα εδάφια β, ε και ζ μπορούν να μειωθούν σε περίπτωση εγκατάστασης συστημάτων εντός σχεδίου πόλης. Υπό τον όρο η γεώτρηση να βρίσκεται εντός της γραμμής δόμησης, έπειτα από έγκριση της αδειοδοτούσας κατά το άρθρο 3.

 1. Κατά την ανόρυξη των γεωτρήσεων και κατά την εγκατάσταση συστημάτων θέρμανσης/ψύξης χώρων, τόσο κατά την κατασκευή, όσο και κατά τη λειτουργία του συστήματος. Οφείλουν να λαμβάνονται από το μελετητή και επιβλέποντα των έργων όλα τα απαραίτητα μέτρα σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης. Και της τέχνης για την αποφυγή ατυχημάτων και την προστασία των περιοίκων και του περιβάλλοντος.
 2. Σε κάθε γεώτρηση να γίνεται τσιμέντωση τουλάχιστο για τα 5 ανώτερα μέτρα και τοποθέτηση στο ίδιο μήκος περιφραγματικής χαλύβδινης σωλήνωσης.
 3. Σε περίπτωση όπου στην περιοχή του ακινήτου απαγορεύεται η διάνοιξη υδρογεωτρήσεων, επιτρέπεται η εγκατάσταση και λειτουργία εναλλακτών κλειστού κυκλώματος. Δικαιολογητικά για άδεια γεωθερμίας
 4. Σε περίπτωση εκμετάλλευσης θερμότητας με τη χρήση επιφανειακών ή υπόγειων νερών. Ο χρήστης υποχρεούται στην επαναφορά του συνόλου των χρησιμοποιηθέντων νερών και στην ίδια ποιότητα, στον αρχικό αποδέκτη. Σε αντίθετη περίπτωση όπου υπάρχει ανάλωση ποσότητας νερού ή αλλοίωσης της ποιότητας του. Η έκδοση της σχετικής άδειας υπόκειται και στις διατάξεις του ν.3199/2003 (ΦΕΚ 280 Α’), άρθρο 11 σε συνδυασμό με το άρθρο 16 αυτού.
 5. Οι αντλίες και τα συστήματα που χρησιμοποιούνται πρέπει να είναι πιστοποιημένα από αναγνωρισμένο φορέα.

Άρθρο 5 Απαιτούμενα δικαιολογητικά γεώτρησης γεωθερμίας

Για την έκδοση της αναφερόμενης στο άρθρο 1 αδείας απαιτείται να υποβληθούν τα εξής δικαιολογητικά:

 1. Αίτηση – Μελέτη που απευθύνεται στην κατά το άρθρο 3 αρμόδια υπηρεσία. Η αίτηση – μελέτη υπογράφεται από τον ενδιαφερόμενο. Και από διπλωματούχους ή πτυχιούχους ή τεχνικούς επιστήμονες που έχουν κατά το νόμο αντίστοιχα δικαιώματα υπογραφής σχετικών μελετών. Πρότυπο της αίτησης – μελέτης δίδεται στο Παράρτημα 2, το οποίο και αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας. Η μελέτη οφείλει να περιλαμβάνει τα αναγραφόμενα στο Παράρτημα 1. Δικαιολογητικά για άδεια γεωθερμίας
 2. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο τίτλου κυριότητας ή επικαρπίας επί του ακινήτου ή φωτοαντίγραφο της οριστικής βεβαίωσης εγγραφής στο κτηματολόγιο. Καθώς και σύμβαση εργολαβικής ανάθεσης, σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από τον εργολάβο. Ή σύμβασης Χρηματοδότησης από Τρίτους σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από τρίτο χρηματοδότη.
 3. Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο οικοδομικής άδειας ή άδειας νομιμοποίησης προκειμένου περί κοινού κτίσματος και των παρελκόμενων αυτού εγκαταστάσεων. Ή άδειας εγκατάστασης προκειμένου περί λυόμενης ή προκατασκευασμένης οικίας, ή γεωργικής, ή βιομηχανικής ή μεταλλευτικής – λατομικής εγκατάστασης. Ή άδειας ανέγερσης ξενοδοχείου ή τουριστικής εγκατάστασης προκειμένου περί ξενοδοχείου ή τουριστικής εγκατάστασης, εφ’ όσον απαιτείται σχετική άδεια από την κείμενη νομοθεσία.
 4. Φωτοαντίγραφο του επικυρωμένου τοπογραφικού της αδείας της προηγούμενης παραγράφου. Επί του οποίου ο μηχανικός του έργου σημειώνει ενυπόγραφα την θέση των γεωτρήσεων που πρόκειται να ανορυχθούν καθώς και όλων των υπόγειων και επιφανειακών έργων. Που θα κατασκευαστούν στο πλαίσιο της εγκατάστασης του συστήματος Θ/Ψ. Επίσης βεβαιώνει ότι πληρούνται οι περιοριστικοί όροι του άρθρου 4 της παρούσης και επισυνάπτει αναλυτικό πίνακα. Όπου αναγράφονται όλες οι γεωγραφικές συντεταγμένες των ανωτέρω διατάξεων (αναφερόμενες σε σύστημα ΕΓΣΑ ’87 ή WGS84), καθώς και τα υψόμετρα.

Σε περίπτωση μη ύπαρξης ελεγμένου και επικυρωμένου τοπογραφικού σχεδιαγράμματος, υποβάλλεται νέο τοπογραφικό διάγραμμα αρμοδίως υπογεγραμμένο. Κλίμακα 1:500 ή μεγαλύτερης όπου οφείλουν να έχουν τοποθετηθεί όλα τα στοιχεία της παραγράφου 1 του άρθρου 4.

 1. Μελέτη πυροπροστασίας εγκεκριμένη από την κατά τόπο αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία, εφόσον απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία.
 2. Παράβολο που προβλέπεται για την περίπτωση από την κοινή απόφαση των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών και Ανάπτυξης αριθμ. Δ7/Β/οικ.13803/ ΓΔΦΠ/ 4213/4.8.2004 (ΦΕΚ 1228 Β) όπως αυτή κάθε φορά ισχύει.
 3. Αποδείξεις κατάθεσης των δικαιωμάτων Ταμείων και των αμοιβών μελετητών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
 4. Αναγραφή των στοιχείων πιστοποίησης των αντλιών και συστημάτων που χρησιμοποιούνται στην αίτηση – μελέτη ή υποβολή φωτοαντιγράφων των πιστοποιητικών.
 5. Εφόσον το ακίνητο βρίσκεται σε παραλία ή τα δίκτυα του συστήματος εκτείνονται επί της παραλίας. Ή του αιγιαλού άδεια ή έγκριση που απαιτείται από τις διατάξεις του ν. 2971/2001 (ΦΕΚ285 Α’), όπως κάθε φορά ισχύει. Δικαιολογητικά για άδεια γεωθερμίας
 6. Σε περίπτωση ανάλωσης ποσότητας νερού (δηλ. μη επαναφοράς του συνόλου των χρησιμοποιημένων νερών στον αρχικό αποδέκτη) οι απαιτούμενες από τις διατάξεις του άρθρου 11 σε συνδυασμό με το άρθρο 16 του ν. 3199/2003 (ΦΕΚ Α’ 280), άδειες.
 7. Υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/1986, όπου θα βεβαιώνεται η ανάθεση και ανάληψη της επίβλεψης κατασκευής της εγκατάστασης. Από τους έχοντες κατά νόμο σχετικές άδειες (Διπλωματούχους ή Πτυχιούχους ή Τεχνικούς επιστήμονες). Ειδικότερα για τους χειριστές των διατρητικών μηχανημάτων η υπεύθυνη δήλωση του επιβλέποντος μηχανικού θα βεβαιώνει ότι έχουν παρακολουθήσει εκπαιδευτικά προγράμματα. Σχετικά με τεχνικές διάτρησης, σωλήνωσης κ.λπ. ή/και έχουν σχετική εμπειρία τουλάχιστον ενός έτους στο αντικείμενο. Επίσης θα βεβαιώνεται σε αυτή η ακρίβεια των υποβαλλομένων στοιχείων της αίτησης – μελέτης.

Άρθρο 6 Διαδικασία χορήγησης άδειας για γεωθερμία

 1. Η αρμόδια κατά το άρθρο 3 υπηρεσία εφόσον, μετά τον έλεγχο της πληρότητας των δικαιολογητικών του προηγούμενου άρθρου. Διαπιστώσει ότι η περιοχή του ακινήτου βρίσκεται εντός χαρακτηρισμένου γεωθερμικού πεδίου με τη διαδικασία που προβλέπεται στην παρ. 2 του άρθρου 2 του ν. 3175/2003, απευθύνεται στον Υπουργό Ανάπτυξης ή στο Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας. Κατά τις διακρίσεις του άρθρου 5 παρ. 3 και 4 του ανωτέρω νόμου, προκειμένου, μετά από γνωμοδότηση του Ι.Γ.Μ.Ε, να καθορισθεί το μέγιστο βάθος μέχρι το οποίο είναι επιτρεπτή η άντληση ρευστών. Ή γενικότερα η εκμετάλλευση της θερμότητας των γεωλογικών σχηματισμών που δεν χαρακτηρίζονται γεωθερμικό δυναμικό. Καθώς και άλλοι ενδεχόμενοι περιορισμοί ή απαγορευτικοί όροι εγκατάστασης για την προστασία του γεωθερμικού δυναμικού και του περιβάλλοντος.
 2. Αν διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την έκδοση της αιτουμένης αδείας, εκδίδεται αιτιολογημένη απορριπτική απόφαση του νομάρχη.
 3. Αν διαπιστωθεί ότι συντρέχουν οι προϋποθέσεις εκδίδεται η κατά το άρθρο 1 της παρούσας αιτούμενη άδεια.

Η απόφαση χορηγήσεως της αδείας περιλαμβάνει απαραιτήτως:

α) Τα στοιχεία του ιδιοκτήτη ή επικαρπωτή και τη θέση του ακινήτου.

β) Την ισχύ του συστήματος, το μέγιστο βάθος διατρήσεων και τις θέσεις των γεωτρήσεων.

γ) Το χρόνο αποπεράτωσης των εργασιών εγκατάστασης του συστήματος.

δ) Όρο ότι μετά την αποπεράτωση του συστήματος θα υποβληθεί γεωλογική τομή κλίμακας μέχρι 1:500 ή μεγαλύτερης, των γεωτρήσεων που ανορύχθηκαν. Καθώς και πλήρη στοιχεία σχετικά με τα χαρακτηριστικά τους (βάθη, ποσότητα αντλούμενου – επανεισαγόμενου νερού/ρευστού κάθε γεώτρηση, θερμοκρασία άντλησης – επανεισαγωγής, μετρήσεις θερμοκρασίας. Κατά την ανόρυξη σε ενδεικτικά μέτρα ανόρυξης, μήκη φιλτροσωλήνων και τυφλών σωλήνων κτλ). Τα στοιχεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εκπόνηση σχετικών γεωλογικών μελετών.

ε) Όρο ότι θα τοποθετηθούν υδρομετρητές και καταγραφικά θερμόμετρα στα στόμια των γεωτρήσεων (παραγωγικής ή και επανεισαγωγής).

στ) Όρο ότι θα χρησιμοποιείται το προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία εργατοτεχνικό προσωπικό και το προσωπικό επίβλεψης και θα λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα. Για τον περιορισμό των οχλήσεων των περιοίκων καθώς και για την προστασία της υγείας και ασφάλειας των εργαζόμενων και του περιβάλλοντος.

ζ) Όρο ότι θα εφαρμοσθεί η εγκεκριμένη μελέτη και οι όροι της αδείας και της παρούσης αποφάσεως.

η) Όρο ότι η αρμόδια υπηρεσία της νομαρχίας έχει το δικαίωμα να ελέγχει σε τακτά χρονικά διαστήματα την όλη εγκατάσταση. Δικαιολογητικά για άδεια γεωθερμίας

Άρθρο 7 Τροποποίηση της άδειας γεωθερμίας μέσω γεώτρησης

Τροποποίηση αδείας γίνεται από την αρμόδια υπηρεσία κατά το άρθρο 3 της παρούσης:

 1. Σε περίπτωση που κατά την εγκατάσταση του συστήματος θέρμανσης/ψύξης διαπιστωθούν ανυπέρβλητα τεχνικά εμπόδια. Με τροποποίηση της αίτησης – μελέτης και υποβολή νέας μόνο ως προς τα σημεία που τροποποιείται η προηγούμενη.
 2. Σε περίπτωση μεταβολής των θερμικών φορτίων προς το υπέδαφος λόγω μεταβολής των κλιματιζόμενων χώρων ή και του δυναμικού του εξοπλισμού, με υποβολή νέας αίτησης – μελέτης.
 3. Σε περίπτωση μεταβολής της κυριότητας ή του επικαρπωτή του ακινήτου στο οποίο εγκαθίσταται το σύστημα θέρμανσης/ψύξης. Με υπεύθυνη δήλωση του νέου ιδιοκτήτη και φωτοαντίγραφο του τίτλου κυριότητας ή της πράξης μεταβίβασης της άσκησης της επικαρπίας. Ή της βεβαίωσης οριστικής εγγραφής στο κτηματολόγιο.

Άρθρο 8 Ανάκληση άδειας – Πρόστιμα για παράνομη, χωρίς άδεια γεώτρηση γεωθερμίας

 1. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί κατόπιν ελέγχου ότι δεν εφαρμόζεται η εγκεκριμένη μελέτη, ή ότι έχουν παραβιαστεί όροι της αδείας. Ή ότι δεν έχει γίνει η προβλεπόμενη στο άρθρο 7 διαδικασία τροποποίησης, ο αρμόδιος νομάρχης επιβάλλει πρόστιμο. Ίσο με το τριπλάσιο του ύψους του παραβόλου της παραγράφου 6 του άρθρου 5 της παρούσης και ο ιδιοκτήτης ή επικαρπωτής. Καλείται να προβεί σε συμμόρφωση με την μελέτη ή την άδεια ή τη διαδικασία τροποποίησής της εντός τριμήνου.
 2. Σε περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί παράνομη εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης/ψύξης χώρων επιβάλλεται από τον αρμόδιο νομάρχη πρόστιμο στον κύριο ή τον επικαρπωτή. Ίσο με το τριπλάσιο του ύψους του παραβόλου της παραγράφου 6 του άρθρου 5 της παρούσας και ο ιδιοκτήτης ή ο επικαρπωτής καλείται να προβεί σε έκδοση άδειας εντός τριμήνου. Δικαιολογητικά για άδεια γεωθερμίας
 3. Σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρξει συμμόρφωση με τις προαναφερόμενες σχετικές αποφάσεις του νομάρχη ή διαπιστωθεί ότι γίνεται παράνομη εκμετάλλευση γεωθερμικού δυναμικού. Ή υπάρξει υποτροπή επιβάλλεται από τον αρμόδιο νομάρχη πρόστιμο ίσο με το δεκαπλάσιο του ύψους του παραβόλου. Της παραγράφου 6 του άρθρου 5, ενδεχόμενη εκδοθείσα άδεια ανακαλείται και η εγκατάσταση σφραγίζεται.
γεωθερμία-κόστος-1

Γεωθερμία Κόστος

Γεωθερμία κόστος. Γεώτρηση γεωθερμίας κλειστού τύπου ή γεωτρήσεις γεωθερμίας ανοικτού τύπου με τιμή απόσβεσης. Εταιρεία γεωτρήσεων για γεωθερμία στην Αττική. Μελέτη και άδεια γεωθερμίας με σύγχρονες εγκαταστάσεις στην γεωθερμική ενέργεια.

ανιχνευτής υπόγειου νερού | ανιχνευτής νερού για γεώτρηση | γεώτρηση νερού βάθος

Ανιχνευτής υπόγειου νερού | γεώτρηση νερού βάθος

Ανιχνευτής υπόγειου νερού | ανιχνευτής νερού για γεώτρηση | Ο ανιχνευτής υπόγειου νερού βρίσκει στην γεώτρηση νερού βάθος. Ο εξοπλισμός ανίχνευσης νερού διαθέτει σύγχρονη καινοτομία με ανιχνευτές υπόγειων υδάτων. Ως μηχάνημα εντοπισμού νερού είναι ιδανικό για γεωτρήσεις και πηγάδια.  Έτσι κατορθώνουμε επιτυχία στην έρευνα για νερό βρίσκοντας στην γεώτρηση νερού βάθος.

πηγάδι-νερού-πηγάδια-κόστος-2

Πηγάδι Νερού Κόστος Πηγάδια Κατασκευή Εκβάθυνση Καθαρισμός

Πληροφορίες για πηγάδι νερού. Κόστος για κατασκευή πηγαδιού, επισκευή ανενεργό πηγάδι, εκβάθυνση παλιό πηγάδι, καθαρισμός πηγαδιών, οριζόντιες γεωτρήσεις νερού σε πηγάδια. Έρευνα για νερό – ανιχνευτής υπόγειου νερού για πηγάδι. Άδεια – δικαιολογητικά – δήλωση πηγαδιού.

Ραβδοσκοπία έρευνα νερού εκκρεμές βέργες εύρεση νερού γεώτρηση

Ραβδοσκοπία – Έρευνα Νερού

Ραβδοσκοπία έρευνα νερού. Ραβδοσκόπος με ανιχνευτές νερού εκκρεμές για γεωτρήσεις νερού. Έμπειροι ραβδοσκόποι με βέργες για εύρεση νερού.

εύρεση νερού

Εύρεση Νερού

Εύρεση νερού σε γεωτρήσεις, εντοπισμός νερού σε γεώτρηση γεωθερμίας, ανίχνευση νερού γεώτρησης γεωτεχνικής, έρευνα νερού σε πηγάδι.

Δικαιολογητικά για άδεια γεωθερμίας 1

Δικαιολογητικά για άδεια γεωθερμίας

Δικαιολογητικά για άδεια γεωθερμίας. Μελέτη και αδειοδότηση γεώτρησης για γεωθερμία. Πλεονεκτήματα, μειονεκτήματα γεωτρήσεων γεωθερμίας. Οριζόντια, κάθετη γεωθερμία.

κόστος-γεώτρησης-τιμή-αντλίας-νερού

Κόστος Γεώτρησης – Τιμή Αντλίας Νερού

Κόστος γεώτρησης – Τιμή αντλίας νερού. Ανά τρέχον μέτρο διαμορφώνεται η τιμή στη γεώτρηση. Το κόστος περιλαμβάνει τιμές σε γεωτρήσεις νερού υποβρύχιες αντλίες γεωτρήσεων.

γεωτρύπανα γεωτρήσεων-1

Γεωτρύπανα Γεωτρήσεων

Γεωτρύπανα γεωτρήσεων Γεωτρύπανα είναι τα κατάλληλα εργαλεία με τα οποία εκτελούνται γεωτρήσεις νερού γεωτρήσεις ορυκτών γεωτρήσεις

geotriseis

Γεωτρήσεις Νερού

Γεωτρήσεις νερού & Υποβρύχιες Αντλίες Γεωτρήσεων Εταιρεία για ειδικές γεωτρήσεις νερού. Γεωτρύπανο γεώτρησης μικρό και χαμηλές τιμές γεωτρήσεων.

εταιρεία γεωτρήσεων

Εταιρεία Γεωτρήσεων

Εταιρεία Γεωτρήσεων – Δήμας Παναγιώτης Η εταιρεία γεωτρήσεων «Γεωτρήσεις – Δήμας Παναγιώτης» ιδρύθηκε το 1960

επικοινωνία γεωτρήσεις

Επικοινωνία

Geotriseis.net – Επικοινωνία Απευθυνθείτε άμεσα στην εταιρεία με τη μεγαλύτερη παρουσία στις γεωτρήσειςΕξοικονομήστε ενέργεια και

Facebook
Twitter
Pinterest
Tumblr